Grendehuset

Vedtekter for Arnøyhamn Grendehus

Stiftet 24.10.1980
Revidert på årsmøte 27.01.2008
Revidert på årsmøte 26.02.2012

Arnøyhamn Grendehus er ei forening for eierskap og drift av grendehuset i Arnøyhamn. Alle som bor i Arnøyhamn eller føler tilknytning til stedet har stemmerett på årsmøtet og møter arrangert av grendehusets styre. Arnøyhamn Grendehus har som formål og arbeidsoppgave å ivareta grendehuset med innbo og eiendom og stå for drifta av huset.

Årsmøtet

Årsmøtet er grendehusets høyeste myndighet. Årsmøtet skal avvikles innen utgangen av februar. Årsmøtet skal behandle:

  • Husleiesatser
  • Vedtekter og vedteksendringer
  • Årsmelding og regnskap
  • Valg av leder, styremedlemmer med vara, revisor og valgkomite til neste årsmøte
  • Saker som forlanges tatt opp av bygda eller av styret og er meldt inn innen fastsatt frist

Styret

Styret skal bestå av 5 medlemmer, derav bør det være minst 2 kvinner og minst 2 menn. Minst 1 styremedlem bør være under 18 år. Styret har på vanlig organisasjonsmessig måte ansvar for lagets drift mellom årsmøtene.

Styret velger sjøl nestleder og sekretær.

Styret plikter å forberede saker for styremøter og for årsmøtet, og skal legge fram årsmelding og revidert regnskap for årsmøtet.

Endring i vedtektene

Endring av vedtektene kan bare skje på årsmøtet og krever minst 2/3 av avgitte stemmer.

Oppløsning

Hvis foreningen skal oppløses må det skje med minst 2/3 av de avgitte stemmer på årsmøtet. Foreningens eiendeler overføres til Arnøyhamn Bygdelag.

Bilder fra utbedring av uteområdet foran grendehuset sommeren 2011