Grendehuset

Leietakster for Arnøyhamn Grendehus

  • Fest: 2500,-
  • Kafèdelen: 1300,-
  • Hele huset: 2000,-

Ved leie i flere dager tillegges 200 kr ekstra per døgn. Tillegg for vasking (dersom det ikke gjøres av leietaker) 1000 kr

Vedtekter for Arnøyhamn Grendehus

Stiftet 24.10.1980
Revidert på årsmøte 27.01.2008
Revidert på årsmøte 26.02.2012

Arnøyhamn Grendehus er ei forening for eierskap og drift av grendehuset i Arnøyhamn. Alle som bor i Arnøyhamn eller føler tilknytning til stedet har stemmerett på årsmøtet og møter arrangert av grendehusets styre. Arnøyhamn Grendehus har som formål og arbeidsoppgave å ivareta grendehuset med innbo og eiendom og stå for drifta av huset.

Årsmøtet

Årsmøtet er grendehusets høyeste myndighet. Årsmøtet skal avvikles innen utgangen av februar. Årsmøtet skal behandle:

  • Husleiesatser
  • Vedtekter og vedteksendringer
  • Årsmelding og regnskap
  • Valg av leder, styremedlemmer med vara, revisor og valgkomite til neste årsmøte
  • Saker som forlanges tatt opp av bygda eller av styret og er meldt inn innen fastsatt frist

Styret

Styret skal bestå av 5 medlemmer, derav bør det være minst 2 kvinner og minst 2 menn. Minst 1 styremedlem bør være under 18 år. Styret har på vanlig organisasjonsmessig måte ansvar for lagets drift mellom årsmøtene.

Styret velger sjøl nestleder og sekretær.

Styret plikter å forberede saker for styremøter og for årsmøtet, og skal legge fram årsmelding og revidert regnskap for årsmøtet.

Endring i vedtektene

Endring av vedtektene kan bare skje på årsmøtet og krever minst 2/3 av avgitte stemmer.

Oppløsning

Hvis foreningen skal oppløses må det skje med minst 2/3 av de avgitte stemmer på årsmøtet. Foreningens eiendeler overføres til Arnøyhamn Bygdelag.

Bilder fra utbedring av uteområdet foran grendehuset sommeren 2011