Bygdelaget

Vedtekter for Arnøyhamn Bygdelag

Stiftet 18.01.1980

Revidert på årsmøte 27.01.2008

Revidert på årsmøte 26.05.2014

Arnøyhamn Bygdelag er ei forening for folk fra Arnøyhamn eller folk som føler tilknytning til Arnøyhamn.

Alle som bor i Arnøyhamn eller føler tilknytning til stedet har stemmerett på årsmøtet og møter arrangert av Bygdelaget, og kan betale en frivillig støtte-kontingent til laget.

Bygdelaget har som formål:

  1. å arbeide for bygdas beste
  2. å arbeide for trivsel og sosialt samkvem mellom folk i bygda

ARBEIDSOPPGAVER

  1. Ta konkrete initiativ overfor kommunale og andre myndigheter med sikte på å skaffe arbeidsplasser, servicetilbud og spesielle tilbud til bygda, samt å uttale seg om offentlige planer og forslag som angår bygdesamfunnet.
  1. Å virke som stedets velforening ved å gjøre det triveligere og penere i bygda gjennom egeninnsats og arbeid for økt offentlig innsats.
  1. Å bistå andre lag og foreninger i deres arbeid
  1. Å gi bygdefolk, særlig de unge, innsikt i og trening i organisasjonsarbeid og arbeid i lag.
  1. Drive grendehuset som en egen underavdeling med egne vedtekter.
  1. Bygdelaget arbeider ellers med alle saker som naturlig hører inn under lagets og bygdas interesseområde.

ÅRSMØTET

Årsmøtet er bygdelagets høyeste myndighet.

Årsmøtet skal avvikles innen utgangen av februar.

Årsmøtet skal behandle:

—  vedtekter og vedtektsendringer

—  årsmelding og regnskap

—  regnskap for grendehuset

—  valg av leder, styremedlemmer m/varamedlemmer, revisorer, valgkomite til

neste årsmøte

—  saker som forlanges tatt opp av bygda eller av styret og er meldt inn innen

fastsatt frist

STYRET

Styret skal bestå av 5 medlemmer, minst 2 kvinner og minst 2 menn.  Minst 1 styremedlem bør være under 18 år.  Styret har på vanlig organisasjonsmessig måte ansvar for lagets drift mellom årsmøtene.

Styret velger sjøl nestleder og sekretær.

Styret plikter å forberede saker for bygdelagsmøter og for årsmøtet, og skal legge fram årsmelding og revidert regnskap for årsmøtet.

BYGDELAGSMØTER

Bygdelagsmøter bør være hovedleddet i lagets organisasjon og bør avholdes så ofte som styret finner det nødvendig eller ønskelig, eller når bygda forlanger det.

Bygdelagsmøter bør bl.a drøfte:

—  planer og forslag fra offentlige myndigheter som angår Arnøya og Arnøy-

hamn

—  konkrete saker som styret vil fremme overfor kommunen og andre instanser

—  dugnader og annen fellesinnsats

TRIVSELSTILTAK

Grendefester, kosekvelder, hobbyklubber, tilbud for barn osv. bør være viktige oppgaver for bygdelaget å få i stand og administrere.  Styret har rett til å kreve rimelig innsats av bygdas folk når trivselstiltak skal iverksettes.

VELARBEID

Laget skal arbeide aktivt for å gjøre bygda triveligere og penere. Trafikk-sikkerhetsarbeid skal høre inn under lagets virksomhet.  Det blir styrets oppgave å skaffe midler og tjenester fra det offentlige for dette formålet, men viktigste oppgaven blir å få bygdefolket engasjert i dugnadsarbeid og lignende for å få bygda penere.

RESPEKT / TOLERANSE

Bygdelaget skal respektere personers religiøse og politiske innstilling og ikke kreve innsats på felter som strir mot vedkommendes religiøse overbevisning eller bryter med vedtak i vedkommendes politiske parti som han/hun føler seg bundet av.

ENDRING I VEDTEKTENE

Endring av vedtektene kan bare skje på årsmøtet og krever minst 2/3 av avgitte stemmer.

OPPLØSNING

Hvis laget skal oppløses må det skje av minst 2/3 av de avgitte stemmer på årsmøtet.  Lagets eiendeler overføres til det laget årsmøtet bestemmer.